Regulamin


REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    Usługi fotograficzne udostępnione w serwisie www.fuji-foto-centrum.com.pl, który jest własnością firmy Fuji-Foto-Centrum Zdzisław Andrecki, z siedzibą w Katowicach,
ul. Słupska 12 zwaną dalej Studio Fuji-Foto-Centrum, realizowane są przez własne niezależne Laboratorium Fuji-Foto-Centrum.
    Warunki Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkownika i firmy Studio Fuji-Foto-Centrum dotyczące usług świadczonych przez Studio Fuji-Foto-Centrum za pośrednictwem Internetu.
    Usługi polegają na wykonywaniu odbitek na papierze fotograficznym z plików cyfrowych przesłanych do Fuji-Foto-Centrum za pośrednictwem Internetu oraz innych usług zamieszczonych w witrynie www.fuji-foto-centrum.com.pl
    Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia na wykonanie usługi pomiędzy Użytkownikiem a firmą Studio Fuji-Foto-Centrum.
    Po otrzymaniu zlecenia wykonania usługi Fuji-Foto-Centrum automatycznie powiadamia drogą mailową; na podany przez Państwa adres e-mail; o przyjęciu (a później o zrealizowaniu) usługi.

II. WARUNKI TECHNICZNE ZDJĘĆ
    Odbitki są wykonywane wyłącznie z plików zapisanych w formatach cyfrowych podanych w warunkach technicznych zdjęć.
    Materiały przekazane do realizacji zlecenia są usuwane po 2 miesiącach od dnia realizacji.
    Dopuszczalnym formatem zdjęcia jest format JPEG (*.jpg), gdzie jego wielkość nie przekracza 5MB
    Przyjmujemy dane również na następujących nośnikach:

        Płyty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
        Karty Pamięci: Smart Media (SM), Compact Flash (CF), Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Sony Memory Stick, XD
        Inne: karty USB, dyskietki 3,5III. ZLECENIE I JEGO REALIZACJA
    W przypadku dużej wartości zamówień, Fuji-Foto-Centrum ma prawo kontaktować się telefonicznie z zamawiającym celem potwierdzenia zamówienia.
    Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zlecenia, usługi, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.
    W przypadku stwierdzenia niezgodności danych Studio Fuji-Foto-Centrum ma prawo do odmowy realizacji zlecenia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
    Studio Fuji-Foto-Centrum, jako usługodawca, gwarantuje wykonanie usługi o jakości, jaką umożliwia najnowocześniejszy proces technologiczny.
    Odpowiedzialność Studia Fuji-Foto-Centrum z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ogranicza się tylko do odpowiedzialności za niezgodność wykonanego zlecenia z treścią zamówienia. Niezgodność w przypadku usługi może dotyczyć jedynie formatu zdjęcia, liczby kopii oraz struktury powierzchni papieru.
    Zamówione odbitki po potwierdzeniu i wykonaniu zostaną dostarczone Klientowi najpóźniej w ciągu do 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki.
    Przy wyborze zapłaty przelewem na wskazane konto, realizacja zlecenia następuje dopiero po zaksięgowaniu wymaganej kwoty na koncie. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu wiadomości o zaakceptowaniu zleceniaIV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
    Użytkownik nie będzie wysyłał do realizacji materiałów zawierających: jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem.
    Fuji-Foto-Centrum posiada pełną swobodę podejmowania decyzji co do odrzucenia i przyjęcia zlecenia do realizacji. Decyzja Fuji-Foto-Centrum w przedmiocie odmowy przyjęcia zlecenia jest ostateczna i niepodważalna. Podejmując decyzję o odmowie przyjęcia zlecenia do realizacji, Fuji-Foto-Centrum rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia.
    Zlecenia odrzucane są automatycznie w przypadku:
    zawieszenia połączenia z serwerem podczas przesyłania zlecenia,
    zawieszenie programu lub w przypadku jakiejkolwiek awarii, która ma wpływ na komunikację programu Fotosender z serwerem,
    nieodebranie wcześniej złożonego zlecenia.

Wraz z odrzuceniem zlecenia, pliki przesłane do laboratorium zostają automatycznie wykasowane przez system z serwera w sposób trwały!


V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERT PROMOCYJNYCH I PAKIETOWYCH
    Promocje i oferty pakietowe obejmują wszystkich użytkowników korzystających z programu FotoSender, rozpowszechnianego przez witrynę  www.fuji-foto-centrum.com.pl. Cennik pakietów zdjęć dostępny jest na stronie: www.fuji-foto-centrum.com.pl
    W czasie trwania Promocji, użytkownik ma prawo do zlecenia wykonania odbitek fotograficznych o rozmiarach 10x15 oraz innych, jeśli tak owe zostały określone, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4, objętych cenami pakietowymi .
    Promocja pakietowa nie obejmuje wykonania odbitek w przypadku gdy użytkownik, podczas logowania nie wprowadził "Kodu Promocji".
    Promocja obejmuje tylko zlecenia składane poprzez program fotosender oraz wysyłanych poleconym listem pocztowym.VI. REKLAMACJE
    Reklamację można składać pisemnie (na adres Studio Fuji-Foto-Centrum, ul. Słupska 12; 40-713 Katowice z dopiskiem - "Reklamacja") bądź osobiście w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki / zdjęć.
    Laboratorium Fuji-Foto-Centrum rozpatruje reklamację w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym niż 21 dni.
    Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn powstałych w procesie realizacji zlecenia. Laboratorium Fuji-Foto-Centrum jest zwolnione z odpowiedzialności za wady odbitek, które powstały po stronie Użytkownika.
    Ze względu na fakt, iż właściwości zlecenia zostają określone przez Użytkownika oraz ze względu na fakt, iż realizacja zlecenia następuje w miarę najszybszym terminie oraz jest ściśle związana z osobą Użytkownika, świadczenie spełnione przez Laboratorium Fuji-Foto-Centrum nie może zostać przez Użytkownika zwrócone.
    Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy na etapie realizacji zlecenia.
    W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Klient zostanie poinformowany na adres wskazany w formularzu zlecenia wykonania usługi lub formularzu reklamacyjnym.
    W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty z nią związane pokrywa Fuji-Foto-Centrum
    Wszelkie zapytania i problemy związane z serwisem internetowym należy kierować do Studio Fuji-Foto-Centrum, ul. Słupska 12; 40-713 Katowice, lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres fujikatowice@gmail.com).
    Za uszkodzenie gotowych zdjęć w czasie dostarczania do Użytkownika Laboratorium Fuji-Foto-Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
    W przypadku wybrania opcji wykonania zdjęć bez korekty barw, reklamacje dotyczące kolorów na gotowych odbitkach nie będą uwzględniane.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
    Użytkownik, podając dane osobowe, oświadcza, że:
        są one zgodne z prawdą,
        wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.) przez Studio Fuji-Foto-Centrum w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
        Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Studio Fuji-Foto-Centrum, Zdzisław Andrecki ul. Słupska 12; 40-713 Katowice, podając dane osobowe w ramach korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie tych danych w zakresie określonym powyżej. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.

        Studio Fuji-Foto-Centrum informuje iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są instalowane pliki "cookies". Zainstalowanie plików "cookies" jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi przez Laboratorium Fuji-Foto-Centrum


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Studio Fuji-Foto-Centrum, Zdzisław Andrecki, ul. Słupska 12, 40-713 Katowice, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami, jakością połączenia internetowego, szybkością przesyłania danych na serwer, zawieszenia połączenia z serwerem oraz utraty Państwa plików z naszych dysków twardych z powodu odrzucenia zlecenia.